REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Reklamaci lze uplatnit odevzdáním zboží (dále také jako „předmět prodeje“) odesláním zboží na adresu Miroslava Bajera 6040/1, Ostrava 708 00, Česká Republika. Kupující je povinen vadu u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jde-li o vadu skrytou, je kupující povinen ji u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. V reklamaci nebo bez zbytečného odkladu po ní sdělí kupující prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil. Pokud tak neučiní včas, má i v případě vadného plnění, které je podstatným porušením kupní smlouvy, pouze práva dle odstavce 2.7, tedy na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny zboží.

2. Kupující je k reklamaci povinen doložit doklad osvědčující datum a místo převzetí předmětu prodeje, samotný předmět prodeje v kompletním stavu, vyčištěný, zbavený všech nečistot, v čistém balení, pokud zboží zasílá. Kupující zboží doloží v hygienicky nezávadném stavu a označí reklamovanou vadu předmětu prodeje, její povahu a výskyt, informuje prodávajícího o zvoleném nároku z vadného plnění a o svých identifikačních a kontaktních údajích v rozsahu nezbytném pro vyřízení nároku. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat zásady obecné hygieny uvedené výše v tomto odstavci (vyhláška 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění). Nedoložením dokladu osvědčujícího datum a místo převzetí předmětu prodeje se kupující vystavuje riziku neprokázání včasnosti reklamace a oprávněnosti jeho nároku.

3. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží

4. Náklady na uplatnění práv z vadného plnění (reklamaci) hradí kupující, prodávající může po předchozí domluvě s kupujícím provést dopravu reklamovaného zboží na své náklady.

5. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, a po vyřízení reklamace též potvrzení o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době reklamačního řízení, případně mu v písemné formě poskytne odůvodnění zamítnutí reklamace.

6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z funkčních vlastností zboží, z neodborného používání zboží či chybné manipulace se zbožím. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

7. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající vyřídí reklamaci včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy, na základě, kterého může kupující od kupní smlouvy odstoupit.

8. Pokud je v rámci reklamačního řízení ohledně určité vady rozhodnuto, že reklamace je neoprávněná, pak nové reklamační řízení ohledně téže vady již nemůže proběhnout a prodávající je oprávněn z tohoto důvodu odmítnout převzít předmět plnění k reklamaci.

9. Kupující je povinen po vyřízení reklamace předmět prodeje převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

10. Požaduje-li kupující, který je v prodlení s převzetím předmětu prodeje, jeho opětovné odeslání, pak je prodávající povinen odeslat předmět prodeje kupujícímu jen za podmínky, že mu budou ze strany kupujícího předem uhrazeny veškeré náklady související s tímto odesláním.

PŘÍLOHY:

https://ajemfit.cz/img/cms/reklamacni%20protokol.png

https://ajemfit.cz/img/cms/rekl-%20protokol%202%20strana.png

https://ajemfit.cz/img/cms/formular%20odsoutpeni%20od%20smlouvy.pdf